LANGUAGE

ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ရန္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား

ပုဂံဓါတ္ပုံပြဲေတာ္ ၂၀၁၇
ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ရန္ အတြက္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား

ၿပိဳင္ပြဲအမိ်ဳးအစား

ပုဂံအလွရွာပုံေတာ္ ဓါတ္ပုံပြဲေတာ္ကို က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ပုဂံ၏ဆြဲေဆာင္မႈ အလွတရားမ်ား ကိုရွာေဖြေဖာ္ထုတ္နိုင္ရန္၊ ေကာင္းသတင္းမ်ား ျပန္ ့ပြားေစရန္၊ယဥ္ေက်းမူ အလွတရား မ်ားကို ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္နိင္ေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္မ်ားအေနၿဖင့္ ယဥ္ေက်းမူဆိုင္ရာ ၿမတ္နိုးစရာမ်ား၊ ေန၀င္ေနထြက္နွင့္သဘာ၀ရွုခင္းမ်ား၊ ထံုးတမ္းဓေလ့၊ ယဥ္ေက်းမႈ သမိုင္းႏွင့္ကိုးကြယ္ ယုံၾကည္မူ၊ လူေနမႈပံုစံ၊ အစားအေသာက္၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ စသည္ တို႔ကို ရႈေထာင့္ အျမင္မ်ဳိးစုံမွ ေန၍ စမတ္ဖုန္းကင္ မရာမ်ားအပါအ၀င္ မည္သည့္ကင္မရာ အမ်ိဳးအစား ျဖင့္မဆို ရုိက္ယူ ၿပီး ေပးပို ့ႏိုင္ပါသည္။

ၿပိဳင္ပြဲကာလ

မတ္လ (၁၂ ) ရက္ (စေနေန႔) ၂၀၁၇ မွ ဧၿပီလ (၃၀)​ ေမလ (၁၄) ရက္ (တနဂၤေႏြေန႔) ေမလ (၂၆)၂၀၁၇ အထိ။

ၿပိဴင္ပြဲ၀င္ရမည့္ ပုံစံ

ယခု ဆိုဒ္မွေန၍ လိုအပ္သည့္အခ်က္အလက္ မ်ားကိုျဖည့္စြက္ ၿပီးေနာက္ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္လုိေသာ ဓါတ္ပုံ ကို တင္ၿပီးလွ်င္ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္နိုင္ပါသည္။

ၿပိဳင္ပြဲ၀င္နိုင္သူမ်ား

ဤၿပိဳင္ပြဲကို နုိင္ငံတကာမွ ခရီးသြားမ်ား၊ ျပည္တြင္းမွ ခရီးသြားမ်ား နွင့္ ပုဂံေဒသတြင္ ေနထိုင္ေသာ သူမ်ား အပါအ၀င္ မည္သူမဆို၀င္ေရာက္၍ ယွဥ္ ၿပိဳင္နိုင္ ပါသည္။ အသက္အရြယ္၊ လူမ်ိဳး ကန့္သတ္ခ်က္ မရွိပါ။

ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ စည္ကမ္းခ်က္မ်ား

 • ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ဓါတ္ပုံကုိ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္သူကိုယ္တိုင္ရုိက္ကူးထားေသာ ပုံျဖင့္သာ ၀င္ေရာက္နိုင္ ရမည္။
 • ၿပိဴင္ပြဲ၀င္ေရာက္ေသာ ဓါတ္ပုံမ်ားမွာ တျခ ားေသာ ၿပိဳင္ပြဲမ်ား၊ ျပပြဲမ်ားတြင္ တင္သြင္း ထားေသာ ဓါတ္ပုံမျဖစ္ေစရ။
 • ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ေသာဓါတ္ပုံမ်ားမွာ ၂၀၁၄ ခုမတိုင္မွီရုိက္ထားေသာပုံမ်ားျဖစ္ခဲ့ပါကလက္ခံေသာ္ လည္း ၊ ဆုအတြက္ အက်ဴံး ၀င္မည္မဟုတ္ပါ။
 • ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ေသာသူ အေနျဖင့္ အမ်ားဆုံး (၃) ပုံအထိကုိသာ တင္သြင္းနိုင္ပါသည္။
 • ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ေသာသူ အေနျဖင့္ မိမိတင္သြင္းေသာ ဓါတ္ပုံအတြက္ အျပည့္အ၀တာ၀န္ယူ နုိင္ရ ပါမည္။
 • ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ေသာသူ အေနျဖင့္ မိမိတင္သြင္းေသာ ဓါတ္ပုံအတြက္ အသုံးခ်ပုိင္ခြင့္ ကိုတာ၀န္ ယူနုိင္ရမည္။ဥပမာအားၿဖင့္ မူပိုင္ခြင့္၊ အသိပညာဆိုင္ရာ မူပိုင္ခြင့္ တို႔ျဖစ္သည္။
 • ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ေသာဓါတ္ပုံမွာ တျခ ားေသာအနုပညာ၊ လက္မႈပညာ၊အလုပ္ရံု၏ လက္ရာမ်ား ပါ၀င္ခဲ့ပါက ထိုပိုင္ရွင္မ်ားထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို အရင္ဦးစြာ ရယူထားရမည္။ ၀င္ေရာက္ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ေသာဓါတ္ပုံမွာ တျခား သူ ၏ မူပိုင္အခြင့္ အေရးကို ခ်ိုးေဖါက္ေသာ ဓါတ္ပုံ မ်ားမျဖစ္ေစရ။
 • ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ေသာဓါတ္ပုံမွာ ဤဆိုဒ္မွတဆင့္ တင္သြင္း ၊ ၀င္ေရာက္ေသာ ဓါတ္ပုံမ်ားသာ အက်ဳံး၀င္သည္။
 • ၿပိဳင္ပြဲ၀င္သူကသာလွ်င္ မိမိ၀င္ေရာက္တင္သြင္းေသာ ဓါတ္ပုံအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား အားလုံးကို မိမိကိုယ္တိုင္တာ၀န္ယူရမည္။
 • ၿပိဳင္ပြဲ၀င္စည္းမ်ဥ္း စည္ကမ္းကို လိုက္နာမႈမရွိပဲ တင္သြင္းေသာ ဓါတ္ပုံမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ျခင္း ျပဳမည္မဟုတ္ပါ။

ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ ဓါတ္ပုံတင္သြင္းရန္ သတ္မွတ္ခ်က္

မည္သည့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ရုပ္သံဖမ္းပစၥည္း၊ စမတ္ဖုံးအပါအ၀င္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ကင္မရာအမ်ိဳးအစား ႏွင့္မဆိုရိုက္ကူးထားေသာ ဓါတ္ပုံမ်ားကို လက္ခံပါသည္။ ဓါတ္ပုံနွင့္အတူ ထိုဓါတ္ပုံအတြက္ ဆီေလ်ာ္ေသာေခါင္းစဥ္၊ဓါတ္ပုံရိုက္ကူးရၿခင္းအေၾကာင္း ႏွင့္ ဓါတ္ပုံေနာက္ခံအေၾကာင္းမ်ားကုိမွတ္ ခ်က္ေရးသြင္း ေပးပါက ပိုမုိေကာင္းမြန္ပါသည္။
 • ဖိုင္အမ်ိဳးအစား : JPEG
 • ဖိုင္ဆိုဒ္ : ဓါတ္ပုံတပံုလွ်င္ 20 MB ထက္နည္းရမည္။
 • Pixel အေရအတြက္ : 500 MP အထက္ရွိရမည္။
 • ဓါတ္ပုံေခါင္းစဥ္ႏွင့္မွတ္ခ်က္: စာလုံးေရ ၁၀၀ အတြင္းၿဖစ္ရမည္။
မွတ္ခ်က္ ။ ေရြးခ်ယ္ၿခင္းခံရေသာဓါတ္ပုံမ်ားကို ဓါတ္ပုံ စာအုပ္ရိုက္ႏွိပ္ရန္ႏွင့္ ျပခန္းတြင္ျပရန္ အတြက္ ပုံထြက္္ေကာင္းေသာ အရည္အေသြးျမွင့္ေသာ ဓါတ္ပုံမ်ားကို ျပန္လည္ ေတာင္းခံမည္ ျဖစ္သည္။

အကဲျဖတ္အမွတ္ေပးျခင္း

 • ဓါတ္ပုံမ်ား ကိုအဆင့္(၂)ဆင့္ျဖင့္ေရြးခ်ယ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ၎မွာ Facebook မွ အမ်ားၿပည္သူမ်ား၏ “like” အေရအတြက္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ၿပီး ေနာက္ ၊ အကဲ ျဖတ္အဖြဲ့၀င္ မ်ား၏ အကဲျဖတ္ေရြးခ်ယ္မူျဖစ္ပါသည္။
 • ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ဓါတ္ပုံမ်ားမွာ အမ်ားၿပည္သူတို႔၏ သေဘာထား၊ ယဥ္ေက်းမူစံႏႈန္းနွင့္ မကိုက္ညီ ပါက ပုဂံဓါတ္ပုံပြဲေတာ္က်င္းပေရး ဦးေဆာင္သူအဖြဲ႔မွ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္သူ၏ဓါတ္ပုံကုိ သတိေပး ခ်က္တစုံတရာမရွိပဲနွင့္ ဖယ္ရွားနုိင္သည္။
 • ေရြးခ်ယ္ခံရေသာဓါတ္ပုံမ်ားကို www.wonderbagan.com နွင့္ Wonder Bagan Facebook page တို့တြင္ေၾကာ္ျငာပါမည္။

ဆုမ်ား

 • ေရြးခ်ယ္ခံရေသာဓါတ္ပုံမ်ား ကို ခရီးသြားသတင္းအခ်က္အလက္စင္တာ(Tourism Information Center) တြင္ဓာတ္ပံု ျပပြဲ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။
 • အေရြးခ်ယ္ခံရေသာဓါတ္ပုံမ်ား ကို Wonder Bagan website ထဲတြင္မွတ္တမ္းတင္၍ ျပသထားမည္။
 • အေရြးခ်ယ္ခံရေသာဓါတ္ပုံမ်ား ကို ဓါတ္ပုံစာအုပ္ျပဳလုပ္၍ အေရြးခ်ယ္ခံရေသာဓါတ္ပုံ ပညာရွင္တုိ႔အား ခ်ီးျမွင့္ေပးအပ္သြားမည္။
 • အကဲျဖတ္လူႀကီးမ်ားမွ တျခားေသာ အထူးဆုမ်ားကို ခ်ီးျမွင့္သြားပါမည္။

အထူးသိသာေစရန္အခ်က္

 • ေရြးခ်ယ္ခံရေသာဓါတ္ပုံမ်ား ကို ခရီးသြားသတင္းအခ်က္အလက္စင္တာ(Tourism Information Center) တြင္ဓာတ္ပံု ျပပြဲ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။
 • အေရြးခ်ယ္ခံရေသာဓါတ္ပုံမ်ား ကို Wonder Bagan website ထဲတြင္မွတ္တမ္းတင္၍ ျပသထားမည္။
 • အေရြးခ်ယ္ခံရေသာဓါတ္ပုံမ်ား ကို ဓါတ္ပုံစာအုပ္ျပဳလုပ္၍ အေရြးခ်ယ္ခံရေသာဓါတ္ပုံ ပညာရွင္တုိ႔အား ခ်ီးျမွင့္ေပးအပ္သြားမည္။
 • အကဲျဖတ္လူႀကီးမ်ားမွ တျခားေသာ အထူးဆုမ်ားကို ခ်ီးျမွင့္သြားပါမည္။

ပြဲေတာ္ဦးေဆာင္က်င္းပသူ၏ တာ၀န္အခြင့္အေရး

 • ပုဂံဓါတ္ပုံပြဲေတာ္ကို ဦးေဆာင္က်င္းပသူမ်ား အဖြဲ႔မွ ေန၍ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ ဓါတ္ပုံမ်ားကုိ ၎၏ website ၊ လူမူကြန္ယက္မီဒီယာ နွင့္သက္ဆုိင္ေသာ Facebook page ၊ ဓါတ္ပုံ စာအုပ္ မ်ား ၊ ျပပြဲမ်ားအျပင္ အခါအားေလ်ာ္စြာက်င္းပျပဳလုပ္ေသာဓါတ္ပုံပြဲေတာ္မ်ား ႏွင့္သက္ဆိုင္ ရာေနရာမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းခြင့္ရွိပါသည္။
 • ပုဂံဓါတ္ပုံပြဲေတာ္ကို ဦးေဆာင္က်င္းပသူမ်ား အဖြဲ႔မွေန၍ ေရြးခ်ယ္ခံရေသာ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္သူ၏ အမည္၊ ၿမိဳ႕အမည္၊ ဆုရရွိေသာဓါတ္ပုံ၏ ေခါင္းစဥ္တုိ႔ကိုပုဂံေဒသနွင့္တကြ တျခားေသာ ေနရာေဒသတြင္ က်င္းပေသာ ျပပြဲမ်ား၊ လူမူကြန္ယက္မီဒီယာနွင့္သက္ဆုိင္ေသာ Facebook page ၊ ဓါတ္ပုံ စာအုပ္ မ်ား ႏွင့္ websites မ်ားတြင္ ထည့္သြင္း၍ ေဖၚျပခြင့္ ရွိသည္။
Created with Bagan Photo Festival